දරිද්‍රතාවය පිටු දැකීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ‍කොළඹ දිස්ත්‍රික්ය තුළ නාගරික ගෙවතු ස්ථාපනය කිරීම

1කොළඹ දිස්ති‍්‍රක්කයේ කොලොන්නාව , උඩහමුල්ල, කහතුඩුව, ග්රෑන්ඩ්පාස්,සහ මත්තේගොඩ ‍කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශය තුළ පවුල් 40 ක් සදහා ගරු කෘෂීකර්ම ඉඩම් හා වාරිමාර්ග සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී තිලකසිරි මැතිතුමාගේ සුරතින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක පමණ බීජ,පොහොර, සහ කෘෂි උපකරණ බෙදා දෙන ලදී. මෙම අවස්ථාව සදහා පළාත් කෘෂිකර්ම අද්‍යක්ෂ අයි.යූ. මෙන්ඩිස් මහතා සහභාගී විය.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *