කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සංවර්ධන, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය යන විෂය ක්ෂේත‍්‍රයන් යටතේ බස්නාහිර පළාතේ සෑම ජන කොටසකගේම සමාජ, ආර්ථික ප‍්‍රවර්ධනයට අදාළව ප‍්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක‍්‍රියාත්මක කිරීම, අදාල ප‍්‍රධාන හා අනුශාංගික ක‍්‍රියාකාරකම් රජයේ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියට සමගාමීව පවත්නා භෞතික, මූල්‍ය හා මානව සම්පත් මනාව මෙහෙයවමින් කළමනාකරණය කිරීම.

දැක්ම

ජනතාවාදී විශිෂ්ටතම සේවා සපයන්නා වීම

මෙහෙවර

ජාතික හා පළාත් ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම්වලට අනුකූලව ආයතනික සේවාවන් විශිෂ්ට ලෙස ළඟා කර දීම

අගයන්

අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු

අමාත්‍යාංශ විෂය යටතේ පැවරී ඇති කාර්යය පළාත් සභා ක්‍රමය ඇති කිරීම තුළින් අපේක්ෂා කරන ජනතා මෙහෙය කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය තුළ වඩා ඵලදායී කිරීමට “ජනතාවාදී විශිෂ්ටතම සේවා සපයන්නා” වෙමින් ව්‍යාප්ති සේවා හා සහාය සේවා සැපයීමට තොරතුරු තාක්ෂණ සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ ඇති වී ඇති දියුණුව වඩාත් ඵලදායී ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගෙන සේවාලාභීන් වෙත කඩිනම් සේවාවක් ඵලදායී ලෙස සපයාදීම සඳහා වෙබ් අඩවිය ඉවහල්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමි.සමාජ තුල්‍යතාව පවත්වා ගැනීම තුළින් ජනතාවට අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු ත්‍රෛ භාෂාවෙන් ලඟාකරදීමට හැකි වනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ පණිවිඩය

නයනානන්ද නිල්වල මහතා

බස්නාහිර පළාත තුළ නාගරීකරණය හා කාර්මීකරණය හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තය අභියෝගයකට ලක් වූ වකවානුවක පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වශයෙන් ඊට අයත් අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන සමගින් ජාතික හා පළාත් ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්වලට අනුගත වෙමින් වඩාත් පුළුල් වූ කඩිනම් සේවාවක්, සේවාලාභීන් වෙත සැපයීමේ උදාර පරමාර්ථය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන නව තාක්ෂණ ක්‍රමවේද අතරට ඍජු සන්නිවේදනය අරමුණු කරගත් අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවිය ද දායකත්වයක් සපයනු ඇත.

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය