අපව හමුවන්න

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය හා ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)

බස්නාහිර පළාත් සභා සංකීර්ණය, අංක 204, 7 වන මහල, ඩෙන්සිල්කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

අපව අමතන්න

දුරකතන අ : +941 1209 2662

ෆැක්ස් : +941 1209 2653

විද්‍යුත් ලිපිනය

secagriwp@sltnet.lk

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

එන්.නිල්වල මහතා

ලේකම්

එන්.ආර්.කැකුලන්දල මහතා

සහකාර ලේකම්

සහකාර ලේකම්(පාලන)

එල්.ඩබ්ලිව්.කුලරත්න මෙය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

එම්.එම්.එන්.සී.මදුරසිංහ මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ආර්.රාජතේව මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

ෂර්මිලා මනෝරි මහත්මිය

ගණකාධිකාරි

ඩී.ජී.දමයන්ති මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

උත්පලා අමරකෝන් මහත්මිය

පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

නිරෝෂා දීපනි ඊ්ශ්වර මහත්මිය

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

බස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

වෛද්‍ය කේ.කේ.සරත් මහතා

පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්.ඩී.අර්.පී.චිත්‍රාංගනී මහත්මිය

පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ

කෘෂි සේවා අධිකාරිය

රජීත හපුආරච්චි මහතා

සභාපති කෘෂි සේවා අධිකාරිය