අපව හමුවන්න

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය හා ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)

බස්නාහිර පළාත් සභා සංකීර්ණය, අංක 204, 7 වන මහල, ඩෙන්සිල්කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

අපව අමතන්න

දුරකතන අ : +941 1209 2662

ෆැක්ස් : +941 1209 2653

විද්‍යුත් ලිපිනය

secagriwp@sltnet.lk

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

චන්දන රණවීර ආරච්චි මහතා

ලේකම්

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092654
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • ඊ මේල් : secagriwp@sltnet.lk

ආර්.එම්.ජි.ඒ.බණ්ඩාර මහතා

සහකාර ලේකම්

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092660
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක : +94766099468
 • ඊ මේල් : minagriadm@gmail.com

සහකාර ලේකම්

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092663
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක :
 • ඊ් මේල් :
ආර්.එල්.සුනීතා මහත්මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092655
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක : +94712886264
 • ඊ මේල් : planningagri@gmail.com
යමුනා රසංගිකා මහත්මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092658
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක :
 • ඊ මේල් : planningagri@gmail.com

ආර්.රාජතේව මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092657
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක : +94775080272
 • ඊ මේල් : udarin525@gmail.com

කේ. මංගලිකා මහත්මිය

ගණකාධිකාරි

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092656
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක :
 • ඊ මේල් : acct.agri.wpc@gmail.com

ඩී.ජී.දමයන්ති මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

 • දුරකතන අංක : 011 – 2092662
 • ෆැක්ස් : 011 – 2092653
 • දුරකතන අංක : +94714463252
 • ඊ මේල් : dgnirmala3@gmail.com

පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

එස්.බී.ඒ.එම්.ඒ.එම්. ගුණවර්ධන මහත්මිය

පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

 • දුරකතන අංක : +9411 - 2092667
 • ෆැක්ස් : +9411 - 2092666
 • දුරකතන අංක : +940718027985
 • ඊ මේල් : pdagriwp@gmail.com

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

නිරෝෂා දීපනි ඊ්ශ්වර මහත්මිය

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

 • දුරකතන අංක : +9411 - 2433981
 • ෆැක්ස් : +9411 - 2864051
 • දුරකතන අංක : +94713602675
 • ඊ මේල් : plcwesternprovince@gmail.com

බස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

වෛද්‍ය කේ.කේ.සරත් මහතා

පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

 • දුරකතන අංක : +9411 - 2952917
 • ෆැක්ස් : +9411 - 2959260
 • දුරකතන අංක : +94718036202
 • ඊ මේල් :

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

ඩබ්ලිව්.එම්.පී.බී වීරසිංහ මහතා

පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ

කෘෂි සේවා අධිකාරිය

රජීත හපුආරච්චි මහතා

සභාපති කෘෂි සේවා අධිකාරිය

 • දුරකතන අංක : 011 - 2855640
 • ෆැක්ස් : 011 - 2855969
 • දුරකතන අංක :
 • ඊ මේල් :