எங்களை சந்திக்கவும்

வேளாண்மை, நிலம், நீர்ப்பாசனம், மீன்வளம், விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் விவசாய மேம்பாட்டு அமைச்சகம்- (மேற்கு மாகாணம்).

7 வது மாடி, மாகாண சபை வளாகம், எண் .204, டென்ஸில் கோபெக்காடுவா மாவதா, பட்டாரமுல்லா, இலங்கை.

எங்களை அழைக்கவும்

தொலைபேசி : +941 1209 2662

தொலைநகல் : +941 1209 2653

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

secagriwp@sltnet.lk

வேளாண் அமைச்சகம்

திரு. என் நில்வல

செயலாளர்

திரு. என்.ஆர். கெக்குலந்தல

உதவி செயலாளர்

உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)

எல்.டபிள்யூ. குலரத்னா

உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்)

திருமதி எம். எம். என்.சீ. மதுரசிங்ஹ

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

ஆர்.ராஜதேவா

உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி எஸ் மனோரி

கணக்காளர்

திருமதி டீ.ஜி.நிர்மலா தமயந்தி

நிர்வாக


உத்தியோகத்தர்

மாகாண வேளாண்மைத் துறை

திருமதி உப்பலா அமரக்கோன்

மாகாண இயக்குனர்

மாகாண நில ஆணையாளர் திணைக்களம்

திருமதி தீபானீ ஈஸ்வர

மாகாணகாணி ஆணையாளர

மிருக உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார மாகாண துறை

வைத்தியர் கே.கே.சரத்

மாகாணகால்நடைஉற்பத்திமற்றும் சுகாதாரப்

நீர்ப்பாசனத் துறை

திருமதி.டப்ளியூ.டீ.ஆர்.சித்ராங்கனி

நீர்ப்பாசன மாகாண இயக்குநர்

வேளாண் சேவைகள் ஆணையம்

ராஜிதா ஹபுராச்சி

தலைவர் வேளாண் சேவை ஆணையம்