ආයුබෝවන්

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම ‍අමාත්‍යංශයේ

නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඔබ

සාදරෙන් පිළිගනිමු

வணக்கம்
மேல் மாகாண விவசாய அமைச்சின்
உத்தியோக ப+ர்வ இணையத்தளத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் உங்களை
அன்புடன் வரவேற்கிறௌம்

Ayubowan

Welcome to the Official Website

Of the Ministry of Agriculture

Western Province

Ministry Of Agriculture (WP)