බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය – 2018.11.03 – ප්‍රතිඵල