අවබෝධතා ගිවිසුම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල ප්‍රගති නිරීක්ෂණ චාරිකාව