ජගත් පරිසර දින සැමරුම-“ජෛව විවිධත්වය සොබා දහමට ඉඩක්””

පරිසර දින වැඩසටහනට සමගාමිව මිගමුව පිටිපන ජල ජීවි වගා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආශ්‍රිතව කලපුව මායිම් ප්‍රදේශයේ වෙරළ සංරක්ෂණය සඳහා කඩොලාන පැල සිටු වීම

No categories

“Stress free Staff for the Better Service-1st Stage”

අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනයන්වල විශේෂ කුසලතා දැක්වූ නිලධාරින්ගේ සේවය ඇගයීමේ වැඩසටහන-2019

"We Green"