නරඹන්නන්ට සේවා මධ්‍යස්ථානයේ විකුණුම් වෙළඳසැලෙන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන මිලදී ගත හැකිය. කෘෂිකාර්මික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා ගොවිපල ප්‍රදේශයට පැමිණීමට ඔවුන්ට හැකි වේ. කළුතර බෝධිය, කන්දෙ විහාරය, පාහියංගල සහ වරකගොඩ ගල් ගුහා විහාරස්ථානය වැනි පූජනීය ස්ථාන නැරඹීම වඩාත් සමීප වේ. ඔවුන්ට බාවා උද්‍යානය සහ රිච්මන්ඩ් කාසල් වෙත පිවිසිය හැකිය. මෙම මධ්‍යස්ථානය කාමර 8 කින් සමන්විත වන අතර කාමර සඳහා එක් මුළුතැන්ගෙයක් නාන කාමර කාමරයක්ද කාමර 4 ක් සඳහා පොදු නාන කාමර දෙකක්ද ඇත. පූර්ව දැනුම්දීමකින් ආහාර පිළියෙළ කළ හැකිය.

අනුපාත

බස්නාහිර පළාතේ රජයේ නිලධාරීන් සඳහා – රාජකාරි

එක් අයෙකුට දවසට Rs.250

බස්නාහිර පළාතේ රජයේ නිලධාරීන් සඳහා – පුද්ගලික

එක් අයෙකුට දවසට Rs.350

වෙනත් පළාත් වල රජයේ නිලධාරීන් සඳහා – රාජකාරි

එක් අයෙකුට දවසට Rs.300

වෙනත් පළාත් වල රජයේ නිලධාරීන් සඳහා – පුද්ගලික

එක් අයෙකුට දවසට Rs.400

අනෙක් අයට

එක් අයෙකුට දවසට Rs.500

සම්පූර්ණ පරිපථ බංගලාව රාජ්ය හෝ පෞද්ගලික

දවසට රු.5000

වෙන්කරවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

දුරකථනයෙන් පමණි

සබඳතා තොරතුරු

ලිපිනය :

කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

සේවා පුහුණු ආයතනය බොම්බුවෙල (බටහිර පළාත)