අපව හමුවන්න

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය හා ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (බස්නාහිර පළාත)

බස්නාහිර පළාත් සභා සංකීර්ණය, අංක 204, 7 වන මහල, ඩෙන්සිල්කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

අපව අමතන්න

දුරකතන අ : +941 1209 2662

ෆැක්ස් : +941 1209 2653

විද්‍යුත් ලිපිනය

secagriwp@sltnet.lk

බස් මාර්ග

Bus NumberStartEndGet Off Point
163dehiwalabattaramullakoswatta
174kottawaborallaPalam thuna Junction
171pethapalawattakoswatta
177kollupitiyakaduwelakoswatta
190pethameegodakoswatta
170pethaathurugiriyakoswatta