2020

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ  අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් 2020 ඔක්තෝබර් 26 දින දිනමිණ, තිනකරන් සහ Daily News යන පුවත්පත් තුනෙහි පළ කරන ලද ලංසු කැඳවීමේ නිවේදනයෙහි ලංසු භාරගැනීමේ අවසාන දිනය රටේ පවතින තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන 2020.11.17 දින පෙ.ව. 10.00 දක්වා කල් තබන ලද බව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. සංශෝධිත ලංසු ලේඛණය මෙහි අමුණා ඇත.

සංශෝධිත ලංසු ලේඛණය