2022

මීගමුව පිටිපන ජලජීවී වගා සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ද්‍රව පොහොර නිෂ්පාදන ඒකකයේ සවුන්ඩ් ප්‍රොෆ් 200 kVA ප්‍රයිම් පවර්, ස්ටෑන්ඩ්බයි ජෙනරේටරය සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම.

වැඩි විස්තර