2023

තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා ලංසු කැඳවීම
(තෝරාගත් ලංසුකරුවන් පමණි)

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන (බස්නාහිර පළාත) අමාත්‍යාංශය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු කැඳවනු ලබන අතර ඔබේ ලංසු සලකා බැලීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබට දැනටමත් බාගත කිරීමේ සබැඳිය/ QR කේතය ඊමේල් සහ ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා සබැඳියට ලබා දී ඇත.

සම්පූර්ණ ලංසු ලේඛන කට්ටලය පහත සබැඳියෙන් බාගත හැකිය.

සබැඳිය


මෙම ප්‍රසම්පාදනය අවසන් වන්නේ 2023 අගෝස්තු 22 සවස 2.00 ටය.

වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් අවශ්‍ය නම් කරුණාකර 011 2092663 හරහා සහකාර ලේකම් අමතන්න.