බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික (ශිල්පීය නොවන) සේවා ගණයේ කම්කරු තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම
බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික මට්ටමේ ශිල්පීය නොවන සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ දිස්පැන්සරි කම්කරු(දිස්පැන්සරි සහායක) සහ කම්කරු තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම - 2019