කාබනික දියර පොහොර හා කොම්පෝස්ට් පොහොර අලෙවි නියෝජිතයන් සඳහා බඳවා ගැනීම