අභියාචනා නිලධාරී

 • එන්.නිල්වල මහතා
 • ලේකම්
 • දුරකතන අංකය:
011 – 2092654
 • ෆැක්ස්:
011 – 2092653
 • විද්‍යුත් තැපෑල:
secagriwp@sltnet.lk

තොරතුරු නිලධාරී

 • එන්.ආර්. කැකුලන්දල මහතා
 • සහකාර ලේකම්(සංවර්ධන)
 • දුරකතන අංකය:
011 – 2092660
 • ෆැක්ස්:
011 – 2092653
 • දුරකතන අංකය:
+94773751689
 • විද්‍යුත් තැපෑල:
assistantsec.agriland@gmail.com