අභියාචනා නිලධාරී

 • චන්දන රණවක ආරච්චි මහතා
 • ලේකම්
 • දුරකතන අංකය:
011 – 2092654
 • ෆැක්ස්:
011 – 2092653
 • විද්‍යුත් තැපෑල:
secagriwp@sltnet.lk

තොරතුරු නිලධාරී

 • ආර්.එම්.ජී.ඒ බණ්ඩාර මහතා
 • සහකාර ලේකම්(පාලන)
 • දුරකතන අංකය:
011 – 2092660
 • ෆැක්ස්:
011 – 2092653
 • ජංගම දුරකතන අංකය:
+94766099468
 • විද්‍යුත් තැපෑල:
minagriadm@gmail.com