බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහලේ පවත්වාගෙන යනු ලබන “We Green” අලෙවිසැල කාබනික (Organic) හා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) අනුගමනය කරමින් නිපදවන ලද දේශිය සහල් වර්ග, කාබනික එළවළු හා පළතුරු, කුළුබඩු වර්ග ප්‍රචලිත කිරීම හා මෙම පළාත් සභා සංකීර්ණයේ සේවය කරනු ලබන නිලධාරින් හට එම නිෂ්පාදන සහන මිලට සැපයීමේ අරමුණින් ස්ථාපිත කර ඇත.

මෙම අමාත්‍යාංශයට අයත් ගොවිපල වල නිෂ්පාදන මෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ වෙසෙන දේශිය ගොවීන්ගේ කාබනික (Organic) හා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (GAP) නිෂ්පාදන අතරමැදියන්ගෙන් තොරව මිලදිගෙන සහන මිලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් හට අලෙවි කරනු ලැබේ.